Overzicht verwerkingen persoonsgegevens Swim Safe B.V.

 

Categorieën

Swim Safe B.V., met als verantwoordelijke Siebe Barendregt verwerkt voor haar relaties de volgende categorieën persoonsgegevens:

NAW gegevens

E-mail adressen

Identiteitsbewijzen personeel

Met als doel het maken van offertes en facturen naar onze relaties

 

Bewaartermijn

Deze gegevens maken onderdeel uit van onze financiële administratie en kunnen indien de relatie een debiteur is niet verwijderd worden.

 

Geheimhouding

Swim Safe B.V. is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens die zij verwerkt.

 

Technische verwerking

De persoonsgegevens die Swim Safe B.V. verwerkt, worden opgeslagen op een server die lokaal staat bij Swim Safe B.V.; De toegang tot deze data is beperkt tot het computer account van Siebe, Miriam, Presentatie, Engineering , deze accounts zijn beveiligd met een wachtwoord.

De harddrives van  de laptops zijn dmv encryptie versleuteld.

De e-mail word versleuteld opgeslagen en verstuurd ( office 365 exchange online )

De computer systemen zijn door middel van patchmanagement, endpoint antivirus en webprotection beveiligd; hiervan worden wekelijks logverslagen gemaakt en bewaard.

De data word door middel van een online backup oplossing encrypted opgeslagen in de cloud. Tevens wordt er een lokale backup gemaakt op een USB externe harddrive op de server, deze ruimte is afgesloten.

Het netwerk is beveiligd door een firewall en het WIFI netwerk is voorzien van een separaat gasten netwerk.

Met onze ICT Dienst verlener Bankers ICT Diensten B.V. is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 

Datalekken

Ondanks de genomen technische en organisatorische maatregelen aan de zijde van Swim Safe B.V. kan onverhoopt een inbreuk in verband met de Persoonsgegevens ontstaan waarbij de Persoonsgegevens daadwerkelijk zijn vernietigd of verloren zijn gegaan, zijn gewijzigd, verstrekt of toegankelijk zijn gemaakt op een manier die onrechtmatig is (hierna ‘Datalek’).

Een Datalek zal door Swim Safe B.V. zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na ontdekking daarvan worden gemeld aan Opdrachtgever.

Swim Safe B.V. en de opdrachtgever overleggen samen of het Datalek gemeld dient te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel aan de Betrokkene(n). Dit binnen de wettelijke termijn.

 

Het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens

De opdrachtgever  heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zijn, te corrigeren of te verwijderen. De opdrachtgever kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@swimsafebv.nl

Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren.

 

Klachten

Indien u klachten heeft over de manier waarop Swim Safe B.V.  uw persoonsgegevens verwerkt, dan kun u bij de autoriteit persoonsgegevens dit kenbaar maken.

 

Gebruikersvoorwaarden

Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots, met uitzondering van spiders t.b.v. het indexeren voor openbare zoekmachines. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

 

Algemene voorwaarden van Swim Safe B.V.

 

Artikel I Algemeen

Wanneer deze Algemene Leveringsvoorwaarden deel uitmaken van besprekingen, offertes, aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer niet aanvaard.
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie.
de opdrachtnemer: Swim Safe B.V. of eenieder, die in zijn aanbieding naar deze leveringsvoorwaarden verwijst;
de opdrachtgever: degene, tot wie de vorengenoemde aanbieding is gericht;
dienst: de aanneming van werk;
schriftelijk: een schriftelijk, per post, fax of via e-mail of internet verzonden bericht dat is ondertekend of anderszins als afkomstig van een bepaalde persoon is te herleiden.
Het ter beschikking stellen van de tekst van deze Algemene Voorwaarden kan eveneens geschieden door verwijzing naar de tekst ervan op de website van Swim Safe B.V., bijvoorbeeld in een e-mail of ander document, op welke website de voorwaarden integraal zijn opgenomen op een zodanige wijze dat deze door eenieder voor zichzelf kunnen worden vastgelegd en bewaard. Indien opdrachtnemer reeds vóór het definitief sluiten van een overeenkomst zijn Algemene Voorwaarden op de voormelde wijze aan de wederpartij ter beschikking heeft gesteld, bijvoorbeeld via een hyperlink in een e-mail, worden die Algemene Voorwaarden ook geacht tijdig aan de wederpartij ter beschikking te zijn gesteld bij latere offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

 

Artikel II Aanbieding

Elke van de opdrachtnemer uitgegane aanbieding is herroepelijk en vrijblijvend.
Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, exclusief eventueel meerwerk.
Elke aanbieding is gedaan onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de Algemene Voorwaarden van Swim Safe B.V. van toepassing zijn. Zo opdrachtgever of een andere persoon aanvoert dat dit niet is geschied, is Swim Safe B.V. gerechtigd, maar niet verplicht, om te bepalen dat er in dat geval geen overeenkomst tot stand is gekomen.
Indien opdrachtnemer en opdrachtgever reeds in soortgelijke zakelijke overeenkomsten met elkaar zijn aangegaan, worden de daaropvolgende aanbiedingen, offertes en overeenkomsten steeds geacht te zijn aangegaan onder de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Swim Safe B.V. en de daarin neergelegde regels. Indien opdrachtnemer zijn Algemene Voorwaarden reeds eerder aan opdrachtgever ter beschikking had gesteld of reeds eerder aan opdrachtgever een mogelijkheid had geboden om deze in te zien en voor zichzelf op te slaan, bijvoorbeeld via e-mail of internet, worden die Algemene Voorwaarden in ieder geval ook geacht ten aanzien van latere zakelijke relaties, welke dan ook, aan opdrachtgever te gelden en als zodanig aan opdrachtgever te zijn verstrekt.

 

Artikel III Overeenkomst

Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de opdrachtnemer, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.
De overeenkomst komt mede tot stand uitsluitend na een schriftelijke opdrachtbevestiging door opdrachtnemer op basis van eerdere besprekingen en contacten tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever over een concrete opdracht, tenzij de opdrachtgever hiertegen binnen twee dagen schriftelijk protesteert, voor zover niet reeds door een der partijen concreet met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.
Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdracht­nemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd. Al het meerwerk dat feitelijk door opdrachtnemer is uitgevoerd, wordt geacht in opdracht en overeenkomstig de bedoeling van opdrachtgever als meerwerk te zijn uitgevoerd, tenzij opdrachtgever aantoont dat er in de gegeven omstandigheden geen enkele reden voor opdrachtnemer bestond en kon bestaan om te kunnen vermoeden dat dit meerwerk diende te worden uitgevoerd. Indien opdrachtgever, of een ondergeschikte of een andere persoon door hem ingeschakeld, bij de uitvoering van het meerwerk aanwezig was, zonder hiertegen te protesteren, wordt de opdracht tot meerwerk geacht met instemming van de opdrachtgever te zijn uitgevoerd, totdat de opdrachtgever het tegendeel bewijst. Dat geen schriftelijke instemming met opdrachtgever hierover is overeengekomen, geldt niet als een zodanig bewijs.
Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd, onverminderd het voormelde in dit artikel indien opdrachtnemer toch tot uitvoering van meerwerk is overgegaan.

 

Artikel IV Prijs

De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-fabriek volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald. Onder fabriek wordt verstaan het bedrijfsterrein van de opdrachtnemer.
Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – ­is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.
Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien de opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.
De emballage is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Emballage wordt niet teruggenomen.
Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Te dier zake door de opdrachtnemer betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de opdrachtgever.
Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren, is de prijs berekend inclusief montage en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in artikel VII zijn vermeld. Gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer zullen worden doorberekend.

 

Artikel V Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, model/en, gereedschappen e.d.

In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichts­opgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn (intellectuele) eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructie methoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
Opdrachtgever erkent dat de bij een product of opdracht behorende handleiding van opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking is gesteld of, zo dit niet het geval mocht zijn, dat opdrachtgever ten minste vóór het uitvoeren van de opdracht deze alsnog zal opvragen.
Opdrachtgever zal alle in de handleiding genoemde voorschriften en vereisten in acht nemen en, in geval van een eventueel gebrek of ander verschil in kwaliteit, zorgvuldig moeten kunnen aantonen dat hij deze voorschriften en vereisten ook in acht heeft genomen, tenzij hij onmiskenbaar kan aantonen dat een andere oorzaak aan het gebrek of verschil in kwaliteit ten grondslag ligt.

 

Artikel VI Levertijd

De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of -week.

De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. Deze omstandigheden kunnen in geen geval aan opdrachtnemer worden toegerekend (overmacht).
Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van opdrachtnemer is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk of anderszins voldoende duidelijk in kennis is gesteld en onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn eventuele montage-/installatieverplichtingen.
Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van een leidinggevende van opdrachtnemer geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete moet geacht worden in de plaats te komen van een eventueel recht van de opdrachtgever op schadevergoeding. Een zodanige boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht.

 

 

 

Artikel VII Montage/installatie

De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover die uitvoering door of vanwege de opdrachtnemer wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemde verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.
Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
het personeel van de opdrachtnemer, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;
geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van de opdrachtnemer aanwezig zijn;
de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen). en de voor het bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer staan
alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn;
de werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met wat hierover in de handleiding van het betreffende product van opdrachtnemer is vermeld.
Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel VI van overeenkomstige toepassing.

 

 

 

Artikel VIII Keuring en overname beproeving

De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering als bedoeld in artikel VI lid 3 respectievelijk – indien montage/installatie is overeengekomen – binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
Indien een overnamebeproeving is overeengekomen zal de opdrachtgever na de ontvangst of, indien montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie, de opdrachtnemer in de gelegenheid stellen de nodige tests uit te voeren, alsmede die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die de opdrachtnemer nodig acht. De overnamebeproeving zal onverwijld na het verzoek van de opdrachtnemer daartoe in tegenwoordigheid van de opdrachtgever worden gehouden. Indien de overnamebeproeving zonder gespecificeerde en gegronde klacht is uitgevoerd, alsmede indien de opdrachtgever niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
De opdrachtgever stelt voor de overnamebeproeving en voor de eventuele tests de benodigde faciliteiten, waaronder die als bedoeld in art. VII lid 2 sub f., alsmede representatieve monsters van eventuele te be- of verwerken materialen in voldoende mate, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer, opdat de door partijen voorziene gebruiksomstandigheden voor het product zo veel mogelijk kunnen worden nagebootst. Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet is lid 2, laatste zin, van toepassing.
In geval van onbetekenende tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. De opdrachtnemer zal zulke tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.
Onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn garantieverplichtingen zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de prestatie van de opdrachtnemer uitsluiten.

 

Artikel IX Risico- en eigendomsovergang

Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van artikel VI  lid 3 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld van de opdrachtnemer te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Onverminderd het in het vorige lid en het in artikel VI lid 3 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.
De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terug­neming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

 

Artikel X Betaling

Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden in 2 termijnen: 1/3 (één derde) uiterlijk binnen 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst; 2/3 (twee derde) uiterlijk binnen 14 dagen na levering volgens artikel VI lid 3.
Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.
Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten kantore van de opdrachtnemer of op een door hem aan te wijzen rekening. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betaling in geval van verschil van mening over een gebrek of andere tekortkoming waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn, in die zin dat ook dan de overeengekomen betaling moet worden verricht, onverminderd het recht op vergoeding of een andere genoegdoening indien de klacht van opdrachtnemer correct blijkt te zijn.
Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente voor handelstransacties in de zin van artikel 119a van Boek 6 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel XI Garantie

Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring respectievelijk overnamebeproeving niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering volgens artikel VI lid 3 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.
Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk overnamebeproeving niet-waarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door de opdrachtnemer. Indien montage/installatie van het product door de opdrachtnemer plaatsvindt, gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 6 maanden in op de dag dat de montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken.
Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtnemer, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de opdrachtnemer. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
de niet-inachtneming van bedienings- en onderhouds­voorschriften, de handleiding dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
normale slijtage;
montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever;
de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;
materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt;
gebreken van andere, door derden geleverde apparatuur bijvoorbeeld een ongewoon hoog chloorgehalte en of lage PH-waarde van het zwembadwater.
Indien één van de bovengenoemde omstandigheden zich voordoet of heeft voorgedaan, wordt vermoedt dat het gebrek als gevolg daarvan is ingetreden, tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk het tegendeel bewijst.
Garantie wordt gegeven op de kwaliteit van de geleverde producten. Geen garantie wordt gegeven op effecten van externe omstandigheden, zoals verkleuring van de lamellen door bladeren, hagel – of stormschade en dergelijke. Indien het gaat om een gebrek in een geleverd product zelf, dat opdrachtnemer van of bij een derde heeft ingekocht, strekt de garantie nooit verder dan de door zijn leverancier aan de opdrachtnemer gegeven fabrieksgarantie en de mate waarin opdrachtnemer redelijkerwijs in staat is zijn vorderingen en rechten uit de fabrieksgarantie te effectueren. Indien en voor zover opdrachtnemer aansprakelijk is zal hij gehouden zijn behoorlijke inspanningen tot effectuering van de vorderingen en rechten uit de aan hem verleende fabrieksgarantie, zij het dat de opdrachtnemer te allen tijde aan zijn garantieverplichtingen tegen de opdrachtgever kan voldoen door overdracht van de vorderingen en rechten die de opdrachtgever aan de fabrieksgarantie ontleent aan de opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer terzake van die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantie­verplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van de opdrachtnemer.
Terzake van de door de opdrachtnemer uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 3 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.
Terzake van door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.
Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

 

Artikel XII Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel XI van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de leidinggevenden van opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade, gevolgschade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, telkens welke dan ook, uitgesloten.
De opdrachtnemer is derhalve ook niet aansprakelijk voor: schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens, of beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
Indien de opdrachtnemer, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand – van welke aard ook ­verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.
De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.

 

Artikel XIII Overmacht

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.
Van overmacht is eveneens sprake indien als gevolg van geldontwaarding, inflatie of deflatie de prijs van inkoop van het product door opdrachtnemer 10% hoger uitvalt dan ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, onverminderd het recht van opdrachtnemer om prijswijzigingen aan opdrachtgever door te berekenen overeenkomst hetgeen in deze Algemene Voorwaarden hiervoor is bepaald.

 

Artikel XIV Opschorting en ontbinding

In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door de opdrachtnemer bespaarde kosten, en is de opdrachtnemer bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs – zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden – onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de ontbinding door de opdrachtnemer bespaarde kosten, en is de opdrachtgever gehouden om het vorenomschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

 

Artikel XV Geschillen

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen met uitsluiting van iedere andere vorm van geschillenbeslechting, welke dan ook, worden beslist door de bevoegde rechter in Nederland volgens de vestigingsplaats van Swim Safe B.V, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet het recht van Swim Safe B.V. om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

 

Artikel XVI Toepasselijk recht

Op alle offertes, aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

 

Artikel XVII Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Groningen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.